Pravidla užívání

Pravidla užívání

Registrací a užíváním internetového portálu www.TV7.cz (dále jen portál) dává uživatel (návštěvník) souhlas s těmito podmínkami. Následný text představuje dohodu mezi provozovatelem portálu a návštěvníkem.

Stručný souhrn pravidel

- dodržuj, prosím, platné zákony ČR
- neobtěžuj ostatní
- nevkládej spamy a jiné formy reklamního sdělení
- na server nevkládej data, ke kterým nemáte autorská práva
- řiď se pravidlem "chovej se k druhým stejně, jak bys chtěl, aby se chovali oni k tobě".


Právní doložka

provozovatel TV7.cz
Církev Slovo života Brno
P.O. Box 8
656 11 Brno
IČ: 73635219
(dále jen "provozovatel") na straně jedné

a

registrovaný uživatel

uzavírají smluvní ujednání, kdy provozovatel umožňuje uživateli užívat prostor na TV7.cz v podobě videí či blogů.
Toto smluvní ujednání podléhá obchodním podmínkám.

I.

Registrovaným uživatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské nebo jiné obchodní činnosti.

II.

Obě strany uzavírají smlouvu podle § 52 a násl. občanského zákoníku a dalších náležejících právních předpisů České republiky. Smlouva se uzavírá okamžikem registrace uživatele, vyslovením souhlasu s těmito obchodními podmínkami a jeho projev vůle (přečtením podmínek a zaškrtnutím políčka "Souhlas") je předán poskytovateli.

III.

Poskytovatel nabízí uživateli tyto služby:
- poskytuje uživateli prostor k ukládání a editování vlastních audiovizuálních okumentů (dále jen "Díla") a jejich zprostředkování dalšímu neomezenému okruhu registrovaných i neregistrovaných návštěvníků.
- aktivitu v diskusních fórech
- vedení blogů a účast v nich (v případě provozu této služby)

IV.

Tyto služby poskytuje provozovatel uživatelům zdarma, a to na základě registrace a souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

V.

Uložené soubory a jejich části musí být v souladu s právním řádem České republiky. Výslovně se zakazuje umisťovat a šířit soubory, které zejména:

- porušují práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;
- obsahují neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s ním zaměnitelné;
- obsahují pasáže, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;
- obsahují pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu;
- obsahují pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení a vyznání;
- obsahují pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;
- obsahují poplašnou zprávu, která je nepravdivá;
- obsahují jakákoliv pornografická a erotická díla;
- obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;

VI.

Uveřejňování reklamy je vyhrazeno pouze provozovatelům serveru, uživatel nesmí vkládat do svých příspěvků žádnou reklamu.

VII.

Uživatel nesmí šířit uveřejněná díla či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu autora nebo vykonavatele autorských práv, je dovoleno pouze šířit hypertextové odkazy na dokumenty.

VIII.

Je zakázáno spamovat (zasílat nevyžádaná obchodní sdělení) ostatním uživatelům serveru.

IX.

Poskytovatel odpovídá podle ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů za obsah informací uložených na žádost uživatele, jen

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo
b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

X.

Podle ust. § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů poskytovatel služeb uvedení v čl. 4 není povinen dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

XI.

Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, který by tímto postupem uživateli vznikla nebo vzniknout mohla. Ohledně obsahů vložených uživately se poskytovatel dále řídí dle zákona č. 480/2004 Sb.

XII.

V případě, že se uživatel dopustí jednání, které je v rozporu s ust. čl. 6 až 12 těchto obchodních podmínek, bude smlouva mezi ním a poskytovatelem služeb po předchozím upozornění ukončena.

XIII.

Provozovatel nezaručuje nepřetržitý provoz služeb, dostupnost, i šířku pásma.

XIV.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou zničením nebo smazáním dat.

XV.

Provozovatel serveru si vyhrazuje absolutní právo na smazání souborů a dalších informací vložených uživatelem. A také na odmítnutí uveřejnění videa bez udání důvodu.

XVI.

Uživatel je povinen uvádět pravdivé údaje. Provozovatel chrání veškeré informace zaslané při registraci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a neposkytne je třetí osobě, pokud tak nestanoví zákon.

XVII.

Smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

XVIII.

Smlouvu je možno také ukončit výpovědí, učiněnou formou odhlášení ze strany uživatele. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli.

© Copyright TV7.cz 2007 - 2020